Article Index

Főbb publikációk:

 • Gondolatok egy eljárási szabály devalválódásáról (Igazságügyi Minisztérium Jogpolitika c. folyóirat 1988. évi 1. szám)
 • Polgári jogi Családjogi és Polgári Eljárásjogi Iratmintatár (UNIÓ kiadó, 1. kiadás 1995-ben, ismételt kiadások további 2 alkalommal)
 • Fiatalkorú bűnözésről középiskolásoknak (Közművelődési Pódium Produkció, UNESCO programhoz kapcsolódó oktatófilm forgatókönyv készítése és szereplőként történő részvétel, 1999.)
 • A gazdasági bűncselekmények határán (Cégvezetés, 1999. 10. szám)
 • Szerződésszegés bűncselekménnyel I-II (Cégvezetés, 1999. 11-12. szám)
 • A csődbűntett (Cégvezetés, 2000. 3. szám)
 • Titokvédelem a büntetőjogban (Cégvezetés 2000. 5. szám)
 • A fogyasztóvédelem a büntetőjogban (Cégvezetés 2001. 3. szám)
 • A fedezetelvonás mint bűncselekmény (Cégvezetés, 2001. 10. szám)
 • Az igazságszolgáltatás függetlenségéről (Fundamentum, Emberi Jogok folyóirata 2002. 1. szám)
 • Korrupciós bűncselekmények (A munkaadó lapja, 2002. 5. szám)
 • Környezetvédelem büntetésekkel I: Környezetkárosítás (Cégvezetés 2002. 11. szám)
 • Környezetvédelem büntetésekkel II: Természetkárosítás (Cégvezetés 2002. 11. szám
 • A közjegyzői tevékenység és a közjegyzői ügyvitel (PTE Állam- és Jogtudományi Kar, oktatási segédanyag, Pécs, 2002.)
 • Környezetvédelem büntetésekkel III: Veszélyes hulladékok jogellenes elhelyezése (Cégvezetés 2003. 1. szám)
 • Kételyek és kérdőjelek az új Büntetőeljárási törvény kapcsán (Magyar Jog 2003. március)
 • Hűtlen kezelés vagy ésszerű kockázatvállalás (Cégvezetés, 2003. 4. szám)
 • Cégvagyon – magánhaszon (Cégvezetés, 2003. 5. szám)
 • A jogbizonytalanság múzeuma, avagy barangolások az új büntetőeljárási törvény útvesztőiben (Magyar Jog, 2004. 1. szám)
 • A bírói függetlenség az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében és az Alkotmánybíróság függetlensége (Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Miskolc, 2004.)
 • A vád a vádlottak padján (Magyar Jog, 2005. 2. szám)
 • A büntetőjog világa [In: A mi jogunk, Szerk.: Kondorosi Ferenc] (Urbis, Budapest 2005.)
 • Büntetőjogi házi feladatok az Unióból (JogOk, 2005, 1. szám)
 • A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény Magyarázata [CD és könyv, társszerkesztőként, illetve szerzőként: VI. Fejezet, VIII. Fejezet X. Cím, IX. Fejezet VI. Cím, XI., XXI., XXXIII., XXVIII. Fejezet] (Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.)
 • Kábítószerrel visszaélés [In: Az Európai büntetőjog Kézikönyve, Szerk: Kondorosi Ferenc- Ligeti Katalin] (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008.)
 • Büntető- eljárási jog 4. átdolgozott kiadás [Tankönyv (Szerk: Király Tibor), önállóan: XV. fejezet, III. cím, s további fejezetek átdolgozása] (Osiris Kiadó, Budapest, 2008.)
 • A tettazonosság – az azonos tett – a vádelv eltérő relációkban (Magyar Jog 2008. 11. szám)
 • Milyen büntető eljárásjogot akarunk? [In: Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában, Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009. (szerk.: Váradi Erika)]
 • Elvek— illúziók – joghézagok – délibábok [In: Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak (szerk: Holé Katalin—Kabódi Csaba—Mohácsi Barbara), ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Budapest, 2009.]
 • A „vád igazsága” [In: A büntető ítélet igazságtartalma (szerk: Erdei Árpád) Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapest 2010.]
 • Jogi háttéranyag a felügyelt használói helyiségek kérdéséhez [In: Út a túléléshez—Nyílt színi droghasználat és „belövőszobák” Budapesten (szerk: Demetrovics Zoslt—Buda Béla), L’Harmattan kiadó, Budapest, 2010.]
 • Az adatvédelem szektorális területei: A nyomozó hatóságok; Az ügyészség; A nemzetbiztonsági szolgálatok; A bűnügyi nyilvántartás [In: Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 (szerk: Jóri András- Hegedűs Bulcsú-Kerekes Zsuzsanna)]
 • A titkos eszközök alkalmazásának határai; (Belügyi Szemle 2011. 1. szám)
 • Büntető Törvénykönyv kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (Novissima, Budapest 2011.)
 • Büntető eljárásjog kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal (Novissima Budapest, 2011.)
 • Büntetőeljárásjog I-II. (szakvizsga felkészítő), lektor (Novissima Budapest, 2011.) – 
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (Novissima, Budapest 2011. (társszerző))
 • Közbiztonság és Társadalom, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2011 (szerkesztő)
 • Büntető Törvénykönyv kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (aktualizált új kiadás) Novissima, Budapest 2012. (társszerző)
 • Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011-ben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból Magyar Kriminológia Társaság Budapest, 2012. (szakmai szerkesztő)
 • Szakbíráskodás vagy polihisztor bírák? (Kriminológiai Közlemények, 70. szám)
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal – Pótfüzet (Novissima, Budapest 2012. (társszerző))
 • Büntető eljárásjog kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal – Pótkötet Novissima Budapest, 2012.
 • Az indítványok szűréséről (Alkotmánybírósági Szemle 2012. 1. szám)
 • Büntetőeljárási kommentár (elektronikus formátum) Complex Kiadó, 2012---- folyamatos (társszerző)
 • Szabálysértési jog --- Novissima, Budapest, 2013. (szakmai szerkesztő)
 • Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban c. monográfiájáról [(recenzió) Jogtudományi Közlöny 2013. 7-8. szám]
 • A jogos védelem és a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a Btk-ban [in: Új büntető törvénykönyv – Hagyomány és megújulás a büntetőjogban; szerk: dr. Hack Péter, ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest, 2013.]
 • Az új Btk. szankciórendszerének lehetséges kihatásai az ítélkezési gyakorlatra (Fundamentum, 2013/4. 104-135.o.)
 • Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog (Novissima, Budapest 2014.) lektor
 • A törvényes bíróhoz való jog kiüresedéséről [In: Igazság és ideál (szerk: Elek Balázs- Háger Tamás- Tóth Andrea Noémi) Debreceni Egyetem AJK, 2014. 210–241. o.]
 • A kiskorúakra vonatkozó „büntetőjog” alkotmányos alapjai a kriminológia tükrében [In: A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés, mint végső eszköz (Szerk: Borbíró Andrea- Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós – Podoletcz Léna) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 223-233. o]
 • Alkotmány Blvd. [szerkesztőként, Szerző: Dr. Kiss Dániel Bálint, Novissima Budapest, 2014.]
 • Pilot döntés a börtönök túlzsúfoltságáról [In: Kriminológiai Közlemények 75. Válogatás a 2014-2015-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Inzelt Éva, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2015.]
 • Kényszeres kodifikáció [In: Kodifikációs kölcsönhatások, Tanulmányok Király Tibor tiszteletére, szerk: Hack Péter- Horváth Georgina- Király Eszter, ELTE Eötvös kiadó, 2016, 83–94. o.]
 • Útközben Fouche-tól Foucault-ig. A titkos eljárások és eszközök térnyerésének alakulása a büntetőeljárásban Fundamentum 2017. 2-4 szám (56–73. o.)
 • A reintegrációs őrizet esélyei Magyarországon [In: Kriminológiai Közlemények 77. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2017. 65-72.o]
 • Szakkönyv a valóságról [In: Kriminológiai Közlemények 77. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2017. 161–166. o.]
 • A fizikai integritás védelmi szintje Magyarországon – 3. cikkel kapcsolatos magyar ügyek Strasbourgban [(társszerző: Karsai Dániel) in: Állam- és Jogtudomány, Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 25 éve Magyarországon; LVIII. évfolyam 2017. évi 4. szám, Főszerkesztő: Jakab András, 54–68. o.]
 • A hatékony védelemhez való jog újragondolása – Aknamezők az új Be-ben (Ügyvédek lapja, LVI. évfolyam 2017. 7. szám 26–34. o.)
 • Bíróhoz való jog; Tisztességes eljáráshoz való jog (c. fejezetek) [in: Emberi Jogi Enciklopédia, szerk: Lamm Vanda; HVG-orac Lap- és Könyvkiadó, 2018., 76-82. o és 678-689.o]
 • A szabad ügyvédválasztás joga napjainkban I-II. (Ügyvédek Lapja LVII. évfolyam, 2018. 3-4. szám)
 • Gyermekek és fiatalkorúak a büntető igazságszolgáltatásban; Egy évtized fejleményei [in: Negyvenedik Jogász Vándorgyűlés, Debrecen, 2018. április 19-21; szerk: dr. Benisné dr. Győrffy Ilona (Magyar Jogász Egylet Budapest, 2018.)]
 • Modernizált stanfordi börtönkísérlet napjaink Magyarországán – értekezés a védelemhez való jog célzott kiüresítéséről [társszerző, In: Kriminológiai Közlemények 78. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2018. 11–26. o.]
 • Túlzásba vitt hevület a védő kizárása kapcsán (Ügyvédek Lapja, 2019. LVIII. évfolyam 1.szám)
 • Az alapjogi szemlélet erodálódása az eljárásjogokban [Tizennegyedik Magyar Jogászgyűlés, Balatonalmádi, 2018. (szerk: dr. Benisné dr. Győrffy Ilona), 101–130. o.]
 • A védelemhez való jog védelmében [In: Kriminológia és Kriminálpolitika a jogállam szolgálatában. Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére, Budapest, 2019, szerk: Bárd Petra-Borbíró Andrea-Gönczöl Katalin 368-378.o.]
 • Az illúziók vége – „ásatag” gyakorlatok továbbélése a kényszerintézkedések kapcsán (szerk:  [in: Tanulmányok Farkas Ákos professzor 65. születésnapjára, (Miskolci Jogi Szemle XIV. évfolyam 2019. 2. különszám 1. kötet, 438-447. o., szerk. biz. elnöke: Dr. Bragyova András)]
 • Az értékválasztás szabadságának korlátai az eljárásjog alkotmányos szabályozásakor) I. -II rész) (Ügyvédek Lapja LXIX. évfolyam, 2020. 2., 3., szám)
 • Az ügyészség funkcióváltásának modern kori „befejezetlen szimfóniája” [Társszerző: Bánáti János (Magyar Jog 2021. 6. szám, 371–384. o.]
 • Védelemhez való jog a vízszint alatt (Adalékok a leplezett eszközök alkalmazásához)

(Ügyvédek Lapja LX. évfolyam. 6. szám 2021. 11-12. o.)

 • A büntetőeljárási garanciák mint alkotmányos szelvényjogok [in: Bárd Károly elkékkötet, Mértéktartó hatalom: igazságszolgáltatás a jogállamban, Budapest 2022., L’Harmattan (szerk: Bárd Petra) 224-236.o. ]
 • Van-e hatása az EJEB döntéseinek a magyar jogrendre [In: Kriminológiai Közlemények 82. Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2021 évben tartott online tudományos tanáácskozásán elhangzott előadásokból, szerk: Kiss Tibor-Dornfeld László, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2022. 171–193. o.]
 • Garanciális deficitek a vagyonvisszaszerzési eljárásban Ügyvédek Lapja LVII. évfolyam, 2023. 1. szám, 32-35.o)

 

Szakirányú képzések:

 

 1. Court of Justice of the European Communities ítélkezési gyakorlata

Kutatás kezdete:                     1997.

Gyakorlati tapasztalat:           2001. tanulmányút az Európai Bíróságon

 

 1. Europien Court of Human Rights esetjogának tanulmányozása

Kutatás kezdete:                     2001.

Gyakorlati tapasztalat:           2002. tanulmányút az EJEB-en

 

Főbb oktatási, kutatási és egyéb szakmai tevékenység:

 

 1. 1999 – 2015 SOTE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet klinikai fakultációs képzésében részvétel (abúzusok, kábítószer-bűnözés)

 

 1. 2001. szeptember- 2006. július: Jogi asszisztensképzés a PTE Állam és Jogtudományi Kar Ipartestületek Országos Központja József Nádor szakközépiskola és graduális képzés (Bevezetés a bűnügyi tudományokba, Be, Btk, Bv -jog, bírósági, ügyészségi, közjegyzői, földhivatali ügyvitel)

 

 1. 2004. szeptember – 2006. június: ELTE Büntető eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi tanszék: megbízott előadóként proszeminárium (Téma: az Alkotmánybíróság döntései és a büntetőeljárás összefüggései)

 

 1. 2005 – 2006. Harsányi János Főiskola: Az Európai Unió Joga (évfolyam előadás)

 

 1. 2005. szeptember 1. – 2007. december 31. Károli Gáspár Református Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete (megbízott előadó) büntető eljárásjogi gyakorlat vezetése

 

 1. 2009 – 2011. Magyar Bíróképző Akadémia (jelenleg: Igazságügyi Akadémia) bíróképzésben az Alkotmánybírósági gyakorlat és az EJEB gyakorlat oktatása büntetőjogi területen

 

 1. 2011 – 2013.: Szegedi Egyetem AJK – adatvédelmi szakjogász képzés szektorális tárgyfelelős oktató (bírósági, ügyészségi, rendőrségi, nemzetbiztonsági szakág adatvédelme tárgykörben)

 

 1. 2014 – folyamatosan: ELTE AJK Kriminológus mesterképzés oktató (A büntetés kiszabási gyakorlat alakulása a valóságban)

 

 1. 1994 – folyamatos: hazai és nemzetközi – szakmai – konferencia előadások tartása magyar és angol nyelven büntetőjogi és alkotmányjogi, kriminológiai szakterületen

 

Budapest, 2023. március 23.

Kadlót Erzsébet