Article Index

Tudományos fokozat:

Szegedi Egyetem AJK – címzetes főiskolai docens -2012.

ELTE AJK PHD fokozat – minősítés folyamatban, abszolutórium 2011.

Nyelvismeret:

Angol – C típusú középfokú nyelvvizsga

Tárgyalóképesség: angol szakmai felsőfok, spanyol alapfok

Szövegértés, társalgás: orosz alapfok

Egyéb tisztségek:

Jogi szakvizsga Bizottság cenzor – 2003. június ----folyamatos

Magyar Kriminológiai Társaság Főtitkára – 2010. október 15 ---- folyamatos

 

Főbb publikációk:

 • Gondolatok egy eljárási szabály devalválódásáról (Igazságügyi Minisztérium Jogpolitika c. folyóirat 1988. évi 1. szám)
 • Polgári jogi Családjogi és Polgári Eljárásjogi Iratmintatár (UNIÓ kiadó, 1. kiadás 1995-ben, ismételt kiadások további 2 alkalommal)
 • Fiatalkorú bűnözésről középiskolásoknak (Közművelődési Pódium Produkció, UNESCO programhoz kapcsolódó oktatófilm forgatókönyv készítése és szereplőként történő részvétel, 1999.)
 • A gazdasági bűncselekmények határán (Cégvezetés, 1999. 10. szám)
 • Szerződésszegés bűncselekménnyel I-II (Cégvezetés, 1999. 11-12. szám)
 • A csődbűntett (Cégvezetés, 2000. 3. szám)
 • Titokvédelem a büntetőjogban (Cégvezetés 2000. 5. szám)
 • A fogyasztóvédelem a büntetőjogban (Cégvezetés 2001. 3. szám)
 • A fedezetelvonás mint bűncselekmény (Cégvezetés, 2001. 10. szám)
 • Az igazságszolgáltatás függetlenségéről (Fundamentum, Emberi Jogok folyóirata 2002. 1. szám)
 • Korrupciós bűncselekmények (A munkaadó lapja, 2002. 5. szám)
 • Környezetvédelem büntetésekkel I: Környezetkárosítás (Cégvezetés 2002. 11. szám)
 • Környezetvédelem büntetésekkel II: Természetkárosítás (Cégvezetés 2002. 11. szám
 • A közjegyzői tevékenység és a közjegyzői ügyvitel (PTE Állam- és Jogtudományi Kar, oktatási segédanyag, Pécs, 2002.)
 • Környezetvédelem büntetésekkel III: Veszélyes hulladékok jogellenes elhelyezése (Cégvezetés 2003. 1. szám)
 • Kételyek és kérdőjelek az új Büntetőeljárási törvény kapcsán (Magyar Jog 2003. március)
 • Hűtlen kezelés vagy ésszerű kockázatvállalás (Cégvezetés, 2003. 4. szám)
 • Cégvagyon – magánhaszon (Cégvezetés, 2003. 5. szám)
 • A jogbizonytalanság múzeuma, avagy barangolások az új büntetőeljárási törvény útvesztőiben (Magyar Jog, 2004. 1. szám)
 • A bírói függetlenség az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében és az Alkotmánybíróság függetlensége (Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Miskolc, 2004.)
 • A vád a vádlottak padján (Magyar Jog, 2005. 2. szám)
 • A büntetőjog világa [In: A mi jogunk, Szerk.: Kondorosi Ferenc] (Urbis, Budapest 2005.)
 • Büntetőjogi házi feladatok az Unióból (JogOk, 2005, 1. szám)
 • A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény Magyarázata [CD és könyv, társszerkesztőként, illetve szerzőként: VI. Fejezet, VIII. Fejezet X. Cím, IX. Fejezet VI. Cím, XI., XXI., XXXIII., XXVIII. Fejezet] (Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.)
 • Kábítószerrel visszaélés [In: Az Európai büntetőjog Kézikönyve, Szerk: Kondorosi Ferenc- Ligeti Katalin] (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008.)
 • Büntető- eljárási jog 4. átdolgozott kiadás [Tankönyv (Szerk: Király Tibor), önállóan: XV. fejezet, III. cím, s további fejezetek átdolgozása] (Osiris Kiadó, Budapest, 2008.)
 • A tettazonosság – az azonos tett – a vádelv eltérő relációkban (Magyar Jog 2008. 11. szám)
 • Milyen büntető eljárásjogot akarunk? [In: Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában, Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009. (szerk.: Váradi Erika)]
 • Elvek— illúziók — joghézagok — délibábok [In: Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak (szerk: Holé Katalin—Kabódi Csaba—Mohácsi Barbara), ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Budapest, 2009.]
 • A „vád igazsága” [In: A büntető ítélet igazságtartalma (szerk: Erdei Árpád) Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapest 2010.]
 • Jogi háttéranyag a felügyelt használói helyiségek kérdéséhez [In: Út a túléléshez—Nyílt színi droghasználat és „belövőszobák” Budapesten (szerk: Demetrovics Zoslt—Buda Béla), L’Harmattan kiadó, Budapest, 2010.]
 • Az adatvédelem szektorális területei: A nyomozó hatóságok; Az ügyészség; A nemzetbiztonsági szolgálatok; A bűnügyi nyilvántartás [In: Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 (szerk: Jóri András- Hegedűs Bulcsú-Kerekes Zsuzsanna)]
 • A titkos eszközök alkalmazásának határai; (Belügyi Szemle 2011. 1. szám)
 • Büntető Törvénykönyv kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (Novissima, Budapest 2011.)
 • Büntető eljárásjog kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal (Novissima Budapest, 2011.)
 • Büntetőeljárásjog I-II. (szakvizsga felkészítő), lektor (Novissima Budapest, 2011.)
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (Novissima, Budapest 2011. (társszerző))
 • Közbiztonság és Társadalom, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2011 (szerkesztő)
 • Büntető Törvénykönyv kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (aktualizált új kiadás) Novissima, Budapest 2012. (társszerző)
 • Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011-ben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból Magyar Kriminológia Társaság Budapest, 2012. (szakmai szerkesztő)
 • Szakbíráskodás vagy polihisztor bírák? (Kriminológiai Közlemények, 70. szám)
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal – Pótfüzet (Novissima, Budapest 2012. (társszerző))
 • Büntető eljárásjog kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal – Pótkötet Novissima Budapest, 2012.
 • Az indítványok szűréséről (Alkotmánybírósági Szemle 2012. 1. szám)
 • Büntetőeljárási kommentár (elektronikus formátum) Complex Kiadó, 2012---- folyamatos (társszerző)
 • Szabálysértési jog --- Novissima, Budapest, 2013. (szakmai szerkesztő)
 • Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban c. monográfiájáról [(rezenzió) Jogtudományi Közlöny 2013. 7-8. szám]
 • A jogos védelem és a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a Btk-ban [in: Új büntető törvénykönyv – Hagyomány és megújulás a büntetőjogban; szerk: dr. Hack Péter, ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest, 2013.]
 • Az új Btk. szankciórendszerének lehetséges kihatásai az ítélkezési gyakorlatra (Fundamentum, 2013/4. 104-135.o.)
 • Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog (Novissima, Budapest 2014.) lektor
 • A törvényes bíróhoz való jog kiüresedéséről [In: Igazság és ideál (szerk: Elek Balázs- Háger Tamás- Tóth Andre Noémi) Debreceni Egyetem AJK, 2014. 210-241. o.]
 • A kiskorúakra vonatkozó „büntetőjog” alkotmányos alapjai a kriminológia tükrében [In: A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés, mint végső eszköz (Szerk: Borbíró Andrea- Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós – Podoletcz Léna) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 223-233. o]
 • Alkotmány Blvd. [szerkesztőként, Szerző: Dr. Kiss Dániel Bálint, Novissima Budapest, 2014.]
 • Pilot döntés a börtönök túlzsúfoltságáról [In: Kriminológiai Közlemények 75. Válogatás a 2014-2015-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Inzelt Éva, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2015.]
 • Kényszeres kodifikáció [In: Kodifikációs kölcsönhatások, Tanulmányok Király Tibor tiszteletére, szerk: Hack Péter- Horváth Georgina- Király Eszter, ELTE Eötvös kiadó, 2016, 83-94. o.]
 • Útközben Fouche-tól Foucaultig. A titkos eljárások és eszközök térnyerésének alakulása a büntetőeljárásban Fundamentum 2017. 2-4 szám (56-73. o.)
 • A reintegrációs őrizet esélyei Magyarországon [In: Kriminológiai Közlemények 77. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2017. 65-72.o]
 • Szakkönyv a valóságról [In: Kriminológiai Közlemények 77. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2017. 161-166. o.]
 • A fizikai integritás védelmi szintje Magyarországon – 3. cikkel kapcsolatos magyar ügyek Strasbourgban [(társszerző: Karsai Dánel) in: Állam- és Jogtudomány, Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 25 éve Magyarországon; LVIII. évfolyam 2017. évi 4. szám, Főszerkesztő: Jakab András, 54-68. o.]

Oktatási, kutatási és egyéb szakmai tevékenység:

 1. Court of Justice of the European Communities ítélkezési gyakorlata

Kutatás kezdete: 1997.

Gyakorlati tapasztalat: 2001. tanulmányút az Európai Bíróságon

 1. Europien Court of Human Rights esetjogának tanulmányozása

Kutatás kezdete: 2001.

Gyakorlati tapasztalat: 2002. tanulmányút az EJEB-en,

 1. 1986 - 2001 december: bírósági fogalmazóképzésben részvétel oktatóként,
 1. 1999-2000: ORFK kötelező továbbképző tanfolyamokon: kábítószer-rendészeti osztály, továbbá bűnmegelőzési állomány részére, kábítószer-bűnözés, fiatalkorú bűnözés témakörében,
 1. 1999 - 2015 SOTE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet klinikai fakultációs képzésében részvétel (abúzusok, kábítószer-bűnözés)
 1. 2001. szeptember- 2006. július: Jogi asszisztensképzés a PTE Állam és Jogtudományi Kar Ipartestületek Országos Központja József Nádor szakközépiskola és graduális képzés (Bevezetés a bűnügyi tudományokba, Be, Btk, Bv -jog, bírósági, ügyészségi, közjegyzői, földhivatali ügyvitel)
 1. 2004. szeptember — 2006. június: ELTE Büntető eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi tanszék: megbízott előadóként proszeminárium (Téma: az Alkotmánybíróság döntései és a büntetőeljárás összefüggései)
 1. 2005 — 2006. Harsányi János Főiskola: Az Európai Unió Joga (évfolyamelőadás)
 1. 2005. szeptember 1. – 2007. december 31. Károli Gáspár Református Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete (megbízott előadó) büntető eljárásjogi gyakorlat vezetése
 1. 2009 — 2011. Magyar Bíróképző Akadémia (jelenleg: Igazságügyi Akadémia) bíróképzésben az Alkotmánybírósági gyakorlat és az EJEB gyakorlat oktatása büntetőjogi területen
 1. 2011 — folyamatosan: Szegedi Egyetem AJK – adatvédelmi szakjogász képzés szektorális tárgyfelelős oktató (bírósági, ügyészségi, rendőrségi, nemzetbiztonsági szakág adatvédelme tárgykörben)
 1. 2014 – folyamatosan: ELTE AJK Kriminológus mesterképzés oktató (A büntetés kiszabási gyakorlat alakulása a valóságban)
 1. 1994 — folyamatos: hazai és nemzetközi – szakmai – konferencia előadások tartása magyar és angol nyelven büntetőjogi és alkotmányjogi szakterületen